Motivační program EVROFEST

1. Úvodní ustanovení

1.1. Motivační program EVROfest (dále jen "program") je provozovaný společností EVROmat a.s., se sídlem Tovární 1932/30, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1416, IČ 25448455 (dále jen "provozovatel"). Provozovatel nabízí svým zákazníkům nakupujícím výrobky nabízené provozovatelem, možnost získat od provozovatele EVROš (dále jen "EVROš") za nákup výrobků nabízených provozovatelem (dále jen „zboží provozovatele“) a případně další výhody plynoucí z účasti v programu. Podmínkou je, že se zájemce o účast v programu zaregistruje níže uvedeným způsobem (dále jen „registrovaný zákazník“).

1.2. Registrovaný zákazník má po získání EVROšů tyto směnit za odměny dle vlastního výběru, které provozovatel k tomu účelu nabízí v katalogu na https://evrofest.cz/katalog.

1.3. Administrativně a organizačně zodpovídá za vedení programu společnost Amden s.r.o., se sídlem Freyova 1/12, 190 00 Praha 9 - Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53766, IČ 25149938, DIČ CZ25149938 (dále jen "organizátor").

1.4. Organizátor není oprávněn bez souhlasu kontaktních osob provozovatele měnit či ovlivňovat obchodní data a procesy v rámci programu a je povinen plnit požadavky vyplývající z nařízení GDPR.

2. Registrovaný účastník

2.1. Možnost registrace je omezena působením právnické a fyzické osoby – registrovat se nemůže prodejce – velkoobchodník. Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí právnická i fyzická osoba, která se registrovala do programu na stránkách www.evrofest.cz a provedla alespoň jeden nákup zboží provozovatele.

2.2. Registrovaný zákazník musí být starší 18 let.

2.3. Registrovaný zákazník má právo bez udání důvodu kdykoli ukončit svou registraci do programu.

2.4. Do programu nebudou zařazeni velkoobchodní odběratelé.

3. Získání EVROŠů

3.1. Oprávnění získávat EVROše vzniká okamžikem nákupu zboží ze sortimentu dodavatelů provozovatele zařazených do programu. Nákupem se rozumí pořízení a zaplacení pořízeného zboží. Nárok na získání EVROšů je výslovně podmíněn  zaplacením nakoupeného zboží.

3.2. Počet získaných EVROšů závisí na hodnotě uskutečněného nákupu zboží provozovatele a na přepočtovém koeficientu, který určí provozovatel. 

3.3. Hodnota odměn vyjádřená počtem EVROšů je stanovena provozovatelem a uvedena v katalogu odměn u každé odměny.

3.4. Získané EVROše budou organizátorem na účet připsány, pokud to umožní technické podmínky zařízení provozovatele i organizátora, a to minimálně jedenkrát v kalendářním týdnu. O víkendech a svátcích připisování EVROšů neprobíhá. 

3.5. EVROŠe je možné čerpat pouze v rámci programu EVROfest. 

3.6. Aktuální seznam odměn bude uveden a přístupný po přihlášení účastníka na internetových stránkách www.evrofest.cz nebo dotazem na emailové adrese info@evrofest.cz.

3.7. Přípis EVROŠů probíhá za faktury vystavené v obdobích:

- 1.3. do 30.6.2020 a faktury zaplacené do 21.7.2020

- 1.9. do 31.10.2020 a faktury zaplacené do 15.12.2020

3.8. Při registraci od 1. 3. 2020 dále budou zákazníkovi uzmány vždy nákupy od data registrace do programu.

4. Využití EVROšů

4.1. Nárok na odměnu vzniká zákazníkovi v okamžiku, kdy získá potřebný počet EVROšů a provede závaznou objednávku na internetových stránkách www.evrofest.cz.

4.2. V případě, že registrovaný zákazník vrátí provozovateli zboží, organizátor zpětně vrátí odpovídající počet EVROšů na jeho účet.

4.3. V případě, kdy zákazník vrátí zboží, které bylo zakoupeno v období probíhajícího programu, bude finanční částka za vrácené zboží, dle platných všeobecných obchodních podmínek provozovatele uvedených na stránkách www.evromat.cz  při vrácení peněz ponížena o hodnotu EVROšů tzn. plnění, které v rámci programu registrovaný zákazník získal. Provozovatel si tedy vyúčtuje v takovém případě finanční kompenzaci podle stanoveného koeficientu, na základě kterého byly EVROše zákazníkovi připsány, čímž bude dosaženo zpětného navrácení odpovídající finanční hodnoty provozovateli.

4.4. Čerpání EVROšů je možné uskutečnit pouze v obdobích:

- od 1. 3. 2020 do 30. 7. 2020 za body připsané v období 1. 3. – 21. 7. 2020

- od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 za body připsané v období 1. 9. – 15. 12. 2020

Čerpání zadaná s jiným datem nejsou možná.

4.5. Pokud si zákazník vybere odměnu z aktuální nabídky, ale nedosáhne takového množství EVROšů na svém virtuálním účtu, aby mohl odměnu získat, má možnost o odměnu požádat a rozdíl provozovateli doplatit. V takovém případě, nechť zákazník kontaktuje příslušného obchodního zástupce provozovatele nebo organizátora a domluví si podrobnosti svého požadavku.

4.6. V případě, že si zákazník objedná odměnu, která není již dostupná, bude tento zákazník kontaktován správcem programu a zákazníkovi bude nabídnuta odměna ve stejné cenové relaci a kvalitě nebo vrácení EVROšů.

4.7. Dodání odměn je do jednoho měsíce od objednání. Ve výjimečných případech může být i déle.

4.8. EVROše není možné proplatit v hotovosti, je možné je čerpat pouze v daných termínech a pouze za nákup odměn v programu.

5. Reklamace

5.1. Na veškeré objednané zboží se vztahuje záruka 12 měsíců od objednání.

5.2. Odměny je nutné reklamovat přes organizátora. Vždy je nutné k reklamovanému zboží doložit předávací protokol, který je zasílán vždy s odměnou.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Osoba, která se má stát registrovaným účastníkem, svým souhlasem při prvním přihlášením do programu uděluje organizátorovi motivačního programu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem provozování motivačního programu (zejména za účelem vyhodnotit objem a sortiment nákupu registrovaného uživatele s cílem poskytnout mu na základě jeho volby odpovídající odměnu). Registrovaný uživatel může poskytnout své údaje také k marketingovým účelům. Provozovatel je oprávněn poskytnout osobní údaje třetím osobám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osoba, která poskytla organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k těmto svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo žádat vysvětlení, právo žádat odstranění závadného stavu, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a právo požadovat náhradu škody). Organizátor a provozovatel odpovídají za bezpečnost osobních údajů.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách www.evrofest.cz.

7. Všeobecná ustanovení

7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli program jednostranně ukončit. Ukončení programu ke konkrétnímu datu vyhlásí provozovatel oznámením na internetových stránkách www.evrofest.cz minimálně jeden kalendářní týden přede dnem ukončení programu. Po datu ukončení programu nebudou na bodové účty dále připisovány EVROše za nákup zboží provozovatele.

7.2. Provozovatel neručí za množství skladových zásob zboží zahrnutého do akce. Zboží nemusí být k dispozici u provozovatele po celou dobu trvání programu.

7.3. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit sortiment odměn zařazených do programu. Odměny mohou být nahrazeny podobnými, nebo zcela z programu vyřazeny. Platná nabídka odměn je vždy zveřejněna na www.evrofest.cz.

7.4. Provozovatel i organizátor jsou oprávněni vyloučit z programu registrovaného zákazníka, který poruší některé z pravidel programu či jakýmkoliv jiným způsobem poškozuje dobré jméno provozovatele nebo jeho výrobků.

7.5. Provozovatel programu je oprávněn kdykoli změnit pravidla programu, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www.evrofest.cz

7.6. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti na území České republiky, dnem 1. 3. 2020.

7.7. Program končí dnem 31. 1. 2021.

 

8. Seznam dodavatelů:

Dodavatel Skupiny dodávaných položek
BESK, spol. s r.o. střešní krytiny, tašky 1/1
BRAMAC střešní systémy spol.s r.o. střešní krytiny, tašky 1/1
Büsscher & Hoffmann, s.r.o. asfaltové pásy, geotextilie
CEMBRIT a.s. střešní krytiny, tašky 1/1
CREATON South-East Europe Kft střešní krytiny, tašky 1/1
EVROmat a.s. klempířské výrobky, plechové střešní krytiny
FAKRO CZECH s.r.o. střešní okna
IKO SALES INTERNAT.NV střešní krytiny, tašky 1/1
KM BETA a.s střešní krytiny, tašky 1/1
MEDITERRAN CZ, S.R.O střešní krytiny, tašky 1/1
MDM NT SPOLKA Z.O.O. fólie
ONDULINE - stavební materiály, spol. s r.o. střešní krytiny
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme střešní krytiny
TONDACH Česká republika s.r.o. střešní krytiny, tašky 1/1
UOTEX, s.r.o. asfaltové pásy, geotextilie
VELUX Česká republika, s.r.o. střešní okna, světlovody

9. Přepočet EVROšů

Sortiment Prodej EVROše
Asfaltové pásy 2 000 Kč bez DPH 3
Fólie 1 000 Kč bez DPH 3
Klempířské výrobky EVROmat 1 000 Kč bez DPH 3
Plechové lišty EVROmat 1 000 Kč bez DPH 3
Plechové střešní krytiny EVROmat 1 000 Kč bez DPH 3
Střešní krytiny, tašky 1/1 1 000 Kč bez DPH 3
Okna, Světlovody Ks 10